English Български
Правила на сайта

 
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В ЧУЖБИНА

IIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА КОЛА

V. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ

1.  Резервации (записвания)
1.1. Резервацията се извършва online в интернет сайта www.neyatravel.com или в офиса на „НЕЯ Травел“ ООД. Резервацията се счита за напълно валидна единствено след внесен депозит на минимум 30% от стойността на цялата почивка (съобразно условията на конкретната оферта) и сключен договор за организирано пътуване.
1.2. Заплащането на остатъка (ако има такъв) се извършва 7 дни преди обявената начална дата на почивката (освен ако изрично не е упоменато друго в договора). В случай, че доплащането не бъде направено в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на НЕЯ Травел ООД.

2.  Транспорт. Нощувки и изхранване, включени в хотелското настаняване.
2.1. В цените за хотелско настаняване няма включен транспорт.
2.2. Туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене, броя и вида на храненията, дата на настаняване и дата на освобождаване следва да бъдат изчерпателно изброени при подписване на договора за организирано пътуване. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие условията могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена и влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.

3.  Цена, начин на формиране и промяна
3.1. В цената на хотелското настаняване са калкулирани: нощувка, застраховка и съответното изхранване.
3.2. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в 3.1., общата пакетна цена подлежи на корекции. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото на корекции на цената е от изключителната компетентност на НЕЯ Травел.
3.3. При необходимост от промяна в цените НЕЯ Травел се задължава да запазва интересите на потребителя съгл. чл.35 от ЗТ.
3.4. В случаите на форсмажорни обстоятелства за организатора или при настъпване на „стопанска непоносимост“ или явна икономическа невъзможност да бъде осъществено хотелското настаняване, НЕЯ Травел възстановява на потребителя заплатената цена.
3.5. В случай на отмяна на хотелското настаняване, дължащо се на непреодолима сила (форсмажор), отношенията с потребителя се уреждат при спазване хипотезата на чл.36 ал.1, т.2 от ЗТ.
3.6. Горните условия нямат действие между страните, в случай че хотелското настаняване се анулира от потребителя.

4. Анулации и неустойки
4.1. Потребителят може да се откаже от хотелското настаняване, без да дължи неустойка до определен брой дни преди датата на настаняване. Броят на тези дни е различен за всяко хотелско настаняване и се уточнява при подписването на договора за организирано пътуване.
4.2. При анулация на хотелското настаняване поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на НЕЯ Травел суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите им, уточнени в договора за организирано пътуване, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
4.3. Потребителят със съгласието на НЕЯ Травел може да прехвърли правата и задълженията си по тези условия на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на хотелското настаняване, до 7 дни преди датата на пътуването, след като предварително уведоми НЕЯ Травел и заплати необходимата такса, ако има такава.

5. Допълнителни условия
5.1. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на подписаният договор за организирано пътуване НЕЯ Травел е длъжна да уведоми потребителя за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.
5.2. НЕЯ Травел си запазва правото да промени хотела с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора хотел да изпълни задълженията си. НЕЯ Травел се задължава за предложи на потребителя като алтернатива хотел от същата или по-висока категория и при същите условия. В случай на несъгласие от страна на потребителя, НЕЯ Травел се задължава да възстанови цялата сума по хотелското настаняване.
5.3. Рекламации относно организацията и провеждането на хотелското настаняване, се приемат в писмен вид, в 7 дневен срок след напускане на хотела и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. НЕЯ Травел се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията и да предприеме съответните действия за удовлетворяване интересите на потребителя.
5.4. Застрахователят, с който НЕЯ Травел е сключила застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е към "Групама Застраховане" ЕАД и номерът на застрахователната полица е 7500170000797.
5.5. За неуредени в условията въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

начало

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ В ЧУЖБИНА

1. Резервации (записвания)
1.1. Резервацията се извършва online в интернет сайта www.neyatravel.com или в офиса на „НЕЯ Травел“ ООД. Резервацията се счита за напълно валидна единствено след внесен депозит на минимум 30% от стойността на цялото пътуване (съобразно условията на конкретната програма) и сключен договор за организирано пътуване.
1.2. Заплащането на остатъка (ако има такъв) се извършва 14 дни преди обявената начална дата на отпътуването (освен ако изрично не е упоменато друго в договора). В случай, че доплащането не бъде направено в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на Туроператора.

2. Необходими документи за пътувания в чужбина
2.1. За пътуване в чужбина Ви е необходим валиден задграничен паспорт, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Относно страните, с които имаме визов режим, при записването ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, коите се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи.
2.2. При пътувания до страна, членка на Европейския съюз, не е необходим задграничен паспорт, а само валидна лична карта. Това важи при условие, че по маршрута не се минава през страна, която не е членка на Европейския съюз.

3. Транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери, други услуги включени в организираното пътуване.
3.1. Туристическите обекти, тяхната категория, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене, броя и вида на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория за използваните транспортни средства, дата и час на тръгване и на пристигане следва да бъдат изчерпателно изброени при подписване на договора за организирано пътуване. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие условията могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена и влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.

4. Цена, начин на формиране и промяна
4.1. В цената на организираното пътуване са калкулирани: транспортни разходи (в това число гориво), разходи свързани с ползването на услуги по договора (летищни такси, пристанищни и пр. такива), хотелиерски, екскурзоводски услуги.
4.2. Цената на организираното пътувания е пакетна и е изработена при следния курс: 1 евро = 1.95583 лева
4.3. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в 4.1., общата пакетна цена подлежи на корекции. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото на корекции на цената е от изключителната компетентност на НЕЯ Травел.
4.4. При необходимост от промяна в цените НЕЯ Травел се задължава да запазва интересите на потребителя съгл. чл.35 от ЗТ.
4.5. В случаите на форсмажорни обстоятелства за организатора или при настъпване на „стопанска непоносимост“ или явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуване, НЕЯ Травел възстановява на потребителя заплатената цена.
4.6. В случай на отмяна на пътуването, дължащо се на непреодолима сила (форсмажор), отношенията с потребителя се уреждат при спазване хипотезата на чл.36 ал.1т.2 от ЗТ.
4.7. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.

5. Анулации и неустойки
5.1. Потребителят може да се откаже от организираното пътуване без да дължи неустойка до определен брой дни преди неговото започване, освен ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети. Броят на тези дни е различен за всяка програма и се уточнява при подписването на договора за организирано пътуване.
5.2. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с потребителя, той губи платените на НЕЯ Травел суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите им, уточнени в договора за организирано пътуване, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
5.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на потребителя на територията на съответната държава, НЕЯ Травел не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
5.4. Потребителят със съгласието на НЕЯ Травел може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, до 7 дни преди датата на пътуването, след като предварително уведоми НЕЯ Травел и заплати необходимата такса, ако има такава.
5.5. Някои от програмите има изискване за минималния брой на участници, за да се проведе пътуването.  Този брой е упоменат в описанието на екскурзията. В случай, че този брой не е набран и се налага отмяна на пътуването, НЕЯ Травел е длъжна да уведоми потребителя до 10 дни преди началната му дата.

6. Допълнителни условия
6.1. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на подписаният договор за организирано пътуване НЕЯ Травел е длъжна да уведоми потребителя за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.
6.2. НЕЯ Травел си запазва правото да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
6.3. НЕЯ Травел си запазва правото да промени часа на тръгване в случай на т.6.2. като уведоми своевременно потребителя.
6.4. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид, в 7дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. НЕЯ Травел се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията и да предприеме съответните действия за удовлетворяване интересите на потребителя.
6.5. Застрахователят, с който НЕЯ Травел е сключила застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е към "Групама Застраховане" ЕАД и номерът на застрахователната полица е 750017000079.
6.6. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
6.7. За неуредени в условията въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

начало

IIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

1. Резервации
1.1. Резервацията се извършва online в интернет сайта www.neyatravel.com или в офиса на „НЕЯ Травел“ ООД. Резервацията се счита за напълно валидна след препотвърждение от страна на НЕЯ Травел. Валидността на резервацията зависи от условията на тарифата на превозвача. В случай, че заплащането на самолетния билет не бъде направено в този срок, резервацията се анулира.

2. Варшавската конвенция
При закупуването на самолетен билет Вие се съгласявате с условията на Варшавската конвенция

3. Необходими документи за пътувания в чужбина
3.1. За пътуване в чужбина Ви е необходим валиден задграничен паспорт, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.
3.2. При пътувания до страна, членка на Европейския съюз, не е необходим задграничен паспорт, а само валидна лична карта. Това важи при условие, че по маршрута не се минава през страна, която не е членка на Европейския съюз.

4. Цена, начин на формиране и промяна
4.1. При издаване на самолетния билет Вие заплащате:
* стойността на билета
* стойността на летищните такси
* таксата за резервация
4.2. Стойността на летищните такси е възможно да се промени, поради промяна на цената на горивото, валутния курс или някаква друга причина, независеща от НЕЯ Травел.  Промяната на летищните такси не се отразява на потребителя единствено след пълното заплащане на билета и издаването му.
4.3. Таксата за резервация е:
* по вътрешни полети - 5 евро за еднопосочен билет и 10 евро за двупосочен билет
* за европейски полети - 20 евро на билет
* за презконтинентални полети - 40 евро на билет
4.4. Цената на самолетния билет се заплаща в евро или в лева по валутен курс 1 евро = 1.96 лева

5. Анулации, промени и неустойки
5.1. След като самолетния билет се издаде, неговото анулиране подлежи на глоби, в зависимост от конкретната тарифа.
5.2. Някои тарифи позволяват промяна на датата на връщане срещу определена такса.
5.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на потребителя на територията на съответната държава, НЕЯ Травел не носи отговорност и дължи връщане на част от сумата на билета, единствено ако конкретната тарифа го позволява.
5.4. Потребителят не може да прехвърля самолетния си билет на трето лице.

6. Допълнителни условия
6.1. Застрахователят, с който НЕЯ Травел е сключила застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е към "Групама Застраховане" ЕАД и номерът на застрахователната полица е 750017000079.
6.2. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
6.3. За неуредени в условията въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

7. Обратна връзка
Авиокомпанията може да промени часът на полета. В тази връзка потребителят е длъжен 48 часа преди полета да провери дали има промяна на часа. Това може да стане в офиса на НЕЯ Травел или на телефон 052/60 59 39 или на телефон на авиокомпанията, която изпълнява полета. 

8. Ограничения за ръчния багаж
8.1. Мерки за сигурност, ограничаващи количествата течности в ръчния багаж
Новите мерки за сигурност са за всички летища на ЕС, както и за летищата в Норвегия, Исландия и Швейцария. Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчния си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се, прозрачен плик за многократна употреба. Течностите в ръчния багаж не могат да бъдат повече от 1 литър.
Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са: вода и други напитки, супи, сиропи; кремове, лосиони, олио; гримове; парфюми; спрейове; паста за зъби, други пасти; гелове, включително за коса и душ-гел; консистенция на твърда-течна основа /сапуни/; всички производни от подобни консистенции; опаковки, чието съдържание е под налягане, като пяна за бръснене, дезодоранти и др.
Разрешава се:
• да пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране. Новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж;
• да носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването. В пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването;
• да купувате течности, като напитки, парфюми и др. или в магазините на летищата от Общността, разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета на авиокомпания от Общността. Ако течностите са в специален, запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка.
Всички тези течности са допълнителни към количествата в самозапечатващите се за многократна употреба прозрачни пластмасови пликчета, посочени по-горе.
8.2. Опасни предмети в багажа
По съображения за сигурност, превозът на някои предмети във Вашия ръчен багаж е забранен: пистолети, оръжия, и други оръжия; хладни оръжия и остри и режещи предмети, способни да наранят; тъпи предмети, способни да наранят; експлозиви и възпламеними вещества, които могат да улеснят всеки злонамерен акт; химикали и химически вещества, които могат да бъдат използвани с цел злонамерен акт; експлозиви и оръжия; газове; възпламеними течности; запалими твърди вещества; окислители; токсични и инфекциозни вещества; радиоактивни материали; корозиви; намагнетизиращи вещества и др. 

начало

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА КОЛА

1. Необходими документи
При наемане на автомобила е необходимо да се представят валидно свидетелство за правоуправление и документ за самоличност. Автомобилът може да бъде управляван само от лицето, подписало договора, като минималната възраст е 23 години или по преценка на служителя на фирмата.

2. Депозит
Депозитът зависи от класа на колата и се връща на клиента при изправното връщане на автомобила.

3. Гориво
Стойността на горивото не се включва в цената на наема. Автомобилът се предоставя с пълен резервоар и се връща с пълен резервоар. Ако клиетът върне автомобила с незареден резервоар, на място се заплаща стойността на горивото + 10 лв. такса обслужване.

4. Цени за наем на ден
Дневните такси са разчетени на 24-часов период, считано от часа на наемане. Допълнителните часове се заплащат както следва:
* До 1 час – безплатно
* До 4 часа – половин дневна такса
* Над 4 часа – пълна такса

5. Приемане и предаване на автомобила
Приемането и предаването на автомобила става в офиса на фирмата или в предварително уточнено място, удобно за клиента. Тарифите за доставка и връщане на автомобила от друго населено място в едната посока са както следва:
* Летище Варна – безплатно
* Златни пясъци, Св. Константин – 5 евро
* Албена, Балчик – 20 евро
* Бургас – 40 евро
* Пловдив – 60 евро
* София – 100 евро

6. Задължителна застраховка
Включва се пълна застраховка на автомобила и местата в него. При повреда, загуба, пожар или кражба отговорността се поема от наемодателя във всички случаи с изключение на:
* управление на автомобила под влияние на алкохол или други опиати
* умишлено невнимание
* повреда по гумите, непричинена от пожар или катастрофа
* повреда по долната повърхност на автомобила

7. Цени и автомобили
Цената за наемане на автомобил е с включено ДДС и без допълнителни такси. Всички застраховки са включени в цената. Автомобилите са с неограничен пробег. При п-дълъг период от време се предоставят отстъпки.

начало

  V. ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

1. По банков път по сметката на фирмата:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN в лева BG29 FINV 9150 1000 0859 97
BIC FINVBGSF
Основание: номера на резервацията

2. В брой в офиса на фирмата
Варна 9000, ул. Охрид 4, партер 

3. С кредитна или дебитна карта в офиса на фирмата
Варна 9000, ул. Охрид 4, партер

Приема се плащане със следните кредитни карти: Visa, Master Card и Diners
Приема се плащане със следните дебитни карти: Visa Electron, Maestro и Борика

4. Валутни курсове при плащане в лева
Заплащането по банков път, с кредитни и с дебитни карти се извършва в лева. В случай, че цената е обявена в евро, сумата в лева се калкулира съгласно следния валутен курс:
* за хотелски резервации, екскурзии, почивки и рент-а-кар - 1 евро = 1,95583 лева
* за самолетни билети - 1 евро = 1,96 лева
Заплащането в офиса на фирмата може да стане в евро или в лева, като при плащането в лева сумите се изчисляват съгласно валутните курсове по горе.

начало

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Защита на личните данни
Съгласявайки се с условията на сайта, вие давате своето съгласие за ползване на вашите лични данни единствено и само за целите на резервацията. НЕЯ Травел ще използва тези данни единствено и само с цел Вашето ефективно обслужване. Предоставената лична информация няма да бъде преотстъпвана на трета страна без изричното Ви съгласие.
НЕЯ Травел ООД е регистрирана към Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни с идентификационен номер 335438.

2. Задължения на потребителя
Съдържанието на сайта не може да бъде модифицирано, копирано, разпространявано без изричното съгласие на НЕЯ Травел. Всяко неоторизирано използване на информация от този сайт ще бъде преследвано по силата на закона.

начало

 

COPYRIGHT 2008, NEYA TRAVEL LTD. ALL RIGHTS RESERVED.